Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Манас е електронно списание с научно рецензиране и отворен достъп, издавано от Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Манас публикува изследователски статии и рецензии за новоизлезли книги в широката сфера на хуманитарните науки, социалните науки и науките за изкуствата, на теми, свързани с различните региони на Азия и Африка. От интерес за списанието са по-конкретно статии и книги, които анализират аспекти на историческото развитие или съвременното състояние на едно или група от азиатски или африкански общества, стъпвайки върху теоретичните постановки и методите на науки като филология, лингвистика, литературознание, изкуствознание, културознание, антропология, история, политология и др.   

Манас излиза в два броя годишно, през май и ноември. Ръкописи се приемат целогодишно.

Списанието е в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране

ISSN 2367-6256

Съобщение 

По причини, свързани с привеждане на сайта на списанието в съответствие с актуалните международни критерии за научни списания, двата броя на том 6/2020г ще бъдат пуснати по-късно тази година, съответно през ноември и декември. Срокове за изпращане на ръкописи: 

Брой 1: статии до 15-ти юли, рецензии до 31-ви август. 

Брой 2: статии до 31-ви август, рецензии до 15-ти октомври.

Ръкописи, постъпили след 31-ви август за статии и 15-ти октомври за рецензии, ще бъдат разглеждани с оглед на публикуването им в том 7/2021г.