Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Манас е електронно списание с научно рецензиране и отворен достъп, издавано от Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Манас публикува изследователски статии и рецензии за новоизлезли книги в широката сфера на хуманитарните науки, социалните науки и науките за изкуствата, на теми, свързани с различните региони на Азия и Африка. От интерес за списанието са по-конкретно статии и книги, които анализират аспекти на историческото развитие или съвременното състояние на едно или група от азиатски или африкански общества, стъпвайки върху теоретичните постановки и методите на науки като филология, лингвистика, литературознание, изкуствознание, културознание, антропология, история, политология и др.   

В рубрика Хроники публикуваме информативни текстове за академични събития, годишнини и други специални поводи, свързани с изследването и преподаването на азиатски и африкански общества, култури и езици. Текстовете в тази рубрика не са научни статии и не подлежат на научно рецензиране.

Манас излиза в два броя годишно, през май и ноември. Ръкописи се приемат целогодишно.

Списанието е в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране

ISSN 2367-6256

СЪОБЩЕНИЕ

Приемаме заявки за публикуване в том 7/2021 на списанието.