Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Manas logo

Манас 5 (2019), 1.

Публикувано в 09.12.2019 https://manas.fcml.uni-sofia.bg/bg/2019-vol5-1/razbiraneto-na-indijskoto-i-svremennata-indijska-drama

ISSN: 2367-6256

Димитрова, Диана. Идеята за „Indianness“ и съвременната индийска драма. – Във: Манас: Втора национална конференция Индия в българската наука, Том 5, 1, 2019.

2019 / Том 5 / Брой 1 : Втора национална конференция Индия в българската наука

Идеята за „Indianness“ и съвременната индийска драма

Диана Димитрова

Резюме

В тази статия се изследва съвременната хиндиезична драма във връзка с идеята за “Indianness (присъщото на Индия) ”. Разискват се културните аспекти, подхранвали израстването на хиндиезичната драматургия, както и идеологическите внушения на разпознаването ѝ като неосанскритска. Подчертава се, че макар и живият интерес към фолклорната местна национална театрална традиция от периода след 60-те години на ХХ век да е имал съществен ефект, той не е способствал за възраждането на съвременната хиндиезична драматургия тъй като в действителност не лансира идеята за “Indianness”. Утвърждава се, че “Indianness” е комплексен и многоаспектен концепт, който черпи от разнородни течения, сред които западни (британски), брахманистки (санскритски), ислямски (свързани с урду) и народни (фолклорни) литературни влияния. Затова всички направления в хиндиезичната драматургия представят аспекти на идеята за “Indianness” и следва да се смятат за представляващи литературния канон на хиндиезичните драматургични произведения.

Основното съдържание на статията е на английски език