Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Manas logo

Манас 6 (2020), 1.

Публикувано в 20.11.2020 https://manas.fcml.uni-sofia.bg/bg/2020-vol6-1/Keliyan

ISSN: 2367-6256

Келиян, Мая. Японските локални общности: роля на традициите в постмодерния стил на живот. – Във: Манас: ‎, Том 6, 1, 2020.

2020 / Том 6 / Брой 1 : ‎

Японските локални общности: роля на традициите в постмодерния стил на живот

Мая Келиян

Резюме

Япония е развито съвременно общество и страната е лидер в постмодерната глобална култура. Но независимо от засилващите се и все по-видими тенденции на глобализация и интернационализация, много традиционни елементи от японската култура и обществен живот продължават да играят важна роля за изграждане на културата на локалните общности и са фундаментът, върху който се създава местната идентичност и солидарност. Статията изучава японските локални общности, постмодернизацията на техния стил на живот и продължаващото и в наши дни стабилно присъствие на традиционни елементи в техните структури, организация и дейности. Емпирична база на теоретичния анализ са проведени в Япония авторови изследвания. В резултат от анализа се достига до обобщения за значимостта на неформалните структури на японската локална общност, за начините и средствата, посредством които се изгражда идентичността на местните хора и се поддържа духът на тяхната солидарност, както и за някои от промените в локалния стил на живот в края на второто десетилетие на XXI век.

Ключови думи: Локална общност, постмодернизация на стила на живот, традиция, неформални структури на локалната общност, предприемчиви местни субекти.

Основното съдържание на статията е на английски език