Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

УКАЗАНИЯ ЗА АВТОРИТЕ

Лицензионно споразумение

Уважаеми автори, моля обърнете внимание на факта, че предоставяйки текст за публикуване в това списание, вие се съгласявате със следното споразумение:

Като предоставям научен текст за публикуване в Manas: Studies into Asia and Africa, декларирам:

 1. Оторизиран/а съм от моите съавтори да сключа това споразумение*
 2. Аз съм единственият автор/ние сме единствените автори на текста и имам/имаме пълното право да сключа/-им това споразумение;
 3. Предоставеният научен текст е оригинален, не е бил публикуван в друго научно списание, в сборник с доклади или в колективна монография, не е предоставен за разглеждане в друго списание и не нарушава съществуващо авторско право или правата на трета страна;
 4. В случай че текстът бъде приет за публикуване, съм съгласен(-на)/ сме съгласни
 • да предоставим на списанието неизключително право на публикуване (правото на първо публикуване);
 • да предоставим на списанието и всяка трета страна правото да използват текста при условията на Криейтив комънс лиценза  Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

*Тази клауза е в сила само в случай че  ръкописът е дело на двама или повече съавтори.

Подготовка на ръкописа за изпращане

Уважаеми автори, когато подготвяте своя ръкопис, трябва да се съобразите с посочените по-долу изисквания.

1. Език

Статиите и рецензиите на книги трябва да бъдат написани на английски или на български език.

Резюметата на статиите се публикуват и на двата езика – английски и български. Българоговорящите автори трябва да предоставят заглавната страница (виж по-долу) и резюмето на английски и български, независимо от това на какъв език е написана статията. Всички останали автори предоставят заглавната страница и резюмето само на английски език, като списанието поема ангажимента да ги преведе на български език.

Автори, които предоставят текст на английски, който обаче не им е роден език, е необходимо да гарантират, че текстът им отговаря на езиковите стандарти за академична публикация на английски език. Силно препоръчително за тези автори е, преди да предадат своя текст за публикуване, да го предоставят за редактиране от носител на езика или от специалист по английски.

Моля, не забравяйте да включите автоматичната проверка на правописа.


2. Обем

Статиите не трябва да надвишават 10 000 думи, като този обем включва бележките и списъка с използвана литература.

Рецензиите на книги не трябва да надвишават 2000 думи.


3. Форматиране и оформление

3.1. Електронни формати

При първоначално предаване, моля изпращайте целия си ръкопис на manas.editors@fcml.uni-sofia.bg, включително таблици и илюстративни елементи (схеми, снимки), като един PDF файл, в който всичко е на своето място.

Ако ръкописът ви бъде приет за публикуване, ще поискаме да ни го изпратите като MS Word file (.docx).

Таблиците (ако има такива) трябва да останат на съответните места в текста.

Илюстративните елементи (ако има такива) трябва да бъдат изпратени като отделни файлове (.png or .jpeg, с подходяща резолюция, максимален размер по дългата страна: 2000 px), като ясно обозначите мястото им в текста с надписи и авторско право, ако е приложимо (например Илюстрация 1. Надпис. Авторско право….). 

Файловете с илюстративните елементи трябва да бъдат именувани с фамилията на автора и номерирани в съответствие с последователността им в текста (например Фамилия на автора_01).

3.2. Шрифтове

Всички шрифтове, използвани в текста и в таблиците, трябва да отговарят на Unicode стандарта (http://www.unicode.org/).

Ако на отделни места в текста използвате графични системи, различни от латиница и кирилица (напр. за езикови примери), трябва да предадете съответните параграфи и в отделен PDF-файл.

3.3. Бележки

Моля да използвате само бележки към съдържанието, генерирани и номерирани автоматично като бележки под линия.

3.4. За оформлението на цитати, позовавания, таблици, схеми, снимки и списъка с ползвана литература моля следвайте указанията на Американската Психологическа Асоциация (American Psychological Association/ APA), 7-мо издание. 

Тук ще намерите примери за оформлението на позоваванията и цитиранията в текста, както и на описанията на най-широко използваните видове източници в списъка с ползвани източници.

За по-пълна информация по въпроси, свързани с езика, стила и оформлението на академични статии на английски език, препоръчваме да направите справка в Style and Grammar Guidelines на https://apastyle.apa.org.


3.4. Когато използваните източници са на различни езици и писмености.

В СТАТИИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 • При позоваване в текста фамилните имена на авторите, които се изписват оригинално с писменост, различна от латиницата, се транслитерират към латиница в съответствие с правилата за транслитерация от съответния език към латиница.
 • Списъкът с ползвани източници се подрежда по азбучен ред на фамилиите на латиница, така както са изписани в текста на статията.
 • Следва библиографската информация по модела на APA 7, като информацията за източници, които не са на латиница, се изписва транслитерирана на латиница, последвана от описанието на оригиналната писменост.

Примери:

Ruseva, G. (2012). Gramatica na identichnostta – za razvitieto na dumata atman v indoariiskite ezitsi. Indologicheskafondatsia Iztok-Zapad, Sofia [Граматика на идентичността – за развитието на думата атмáн в индоарийските езици. Индологическа фондация Изток–Запад, Sofia]

Sweetser, E. (1990). From Etymology to Pragmatics. Metaphorical and cultural aspects of semantic structure.CambridgeUniversity Press.

В СТАТИИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 • При позоваване в текста фамилните имена на авторите, без оглед на оригиналния език и писменост на източниците, се дават на кирилица.
 • Списъкът с ползвани източници се подрежда по азбучен ред на фамилиите на кирилица, така както са изписани в текста на статията, последвани от годината на издаване.
 • След фамилията и годината се изписва библиографското описание на източника по модела на APA 7, в транслитерация на латиница. Следва описанието с оригиналната писменост.

Изписването в транслитерация на латиница е изискване за индексирането на списанието в международни бази данни като ERIH Plus, Web of Science и Scopus.

Примери:

Русева (2012): Ruseva, G. Gramatica na identichnostta – za razvitieto na dumata atman v indoariiskite ezitsi.Indologicheska fondatsia Iztok-Zapad, Sofia [Граматика на идентичността – за развитието на думата атмáн в индоарийските езици. Индологическа фондация Изток–Запад, Sofia]

Суицър (1990): Sweetser, E. From Etymology to Pragmatics. Metaphorical and cultural aspects of semantic structure.Cambridge University Press.

От полза при транслитерирането може да бъдат онлайн приложения като:

https://www.lexilogos.com/keyboard/index.htm

https://2cyr.com/?7, https://slovored.com/transliteration/


4. Анонимизиране на ръкописа

Уважаеми автори, преди да изпратите своя ръкопис, трябва да го анонимизирате, т.е. да премахнете от него всякаква информация, която би позволила на рецензентите да ви идентифицират. 

4.1. Имената на автора/авторите не трябва да се споменават в резюмето и текста. Ако е необходимо да се позовете на предходна своя публикация, не използвайте първо, а трето лице, напр.: „Иванова (2015) демонстрира/доказва, че ...“, а не „В предишно мое изследване демонстрирам/ доказвам, че ... (Иванова 2015).

В случай, че е невъзможно да избегнете автоцитиране в първо лице, заместете в текста името си и имената на съавторите си, ако има такива, с „автор“, напр. (Автор/Автори 2015). В списъка с ползвана литература заменете заглавието със Заглавие, издателството с Издателство, града с Град.  

4.2. Трябва да премахнете идентификаторите на файла, както е обяснено по-долу*. 

4.3. Трябва да предоставите отделна заглавна страница със:

 • заглавието на предадения ръкопис;
 • имената на автора/съавторите, техните ORCID iDs, институционална принадлежност и данни за контакт (институционален и-мейл адрес и институционален уебсайт);
 • ако авторът е докторант, трябва да предостави имената и институционалната принадлежност на своя научен ръководител;
 • пълната библиографска информация за публикациите на автора/авторите, цитирани анонимно в ръкописа;
 • благодарности (ако е нужно);
 • финансиране (ако има).


5. Коректури

След като ръкописът бъде приет за публикуване, по имейл на автора се изпраща коректура в PDF формат, за да я прегледа внимателно за съдържателни и печатни грешки. Силно препоръчително е авторите да нанасят корекциите си директно в PDF файла, използвайки възможностите на Comment & Markup.  На този етап от работния процес са допустими само дребни/минимални корекции на съдържанието. 

Коректурата трябва да бъде върната на редактора в посочения от него срок..


*ПРЕМАХВАНЕ НА ИДЕТИФИКАТОРИ ОТ ДОКУМЕНТИ В MICROSOFT WORD

Уверете се, че работите от запазено копие на вашия ръкопис, тъй като след като веднъж  премахнете тези данни, възможно е да не можете да ги възстановите: 

 • В копието на вашия оригинален документ, щракнете върху бутона File и след това върху Info.
 • Щракнете върху Check for Issues.
 • От падащото меню изберете Inspect document.

 • В диалоговия прозорец Document Inspector ще видите няколко вида информация. Квадратчетата за отметка пред всички тези видове са избрани по дефолт. 
 • Щракнете върху бутона Inspect най-долу.
 • След това в прозореца с резултатите щракнете върху бутона Remove all на реда Document properties and Personal Information.