Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Изток–Запад: езици, култури, общества

2017 / Том 3 / Брой 1

Въпросът за отношенията между Изтока и Запада е един от най-наболелите въпроси на нашето съвремие. Той е обвързан в плетеница от специфики от историческо, социално и културно естество. Колкото и сложно да е да бъде решен той, взаимното опознаване като път към взаимно разбиране едва ли има алтернатива като средство за такова решение. Настоящият брой съдържа статии от различни сфери, свързани с тази проблематика – език, култура, общество. Акцентът все пак е върху проблемите на езика, доколкото проф. д.ф.н. Пенка Самсарева, на която е посветен броят, е специалист по арабско езикознание, един от доайените на българската арабистична школа.

Главен редактор: доц. д-р Галина Русева-Соколова. Съставител на броя: Виктор Тодоров. В подготовката на броя взеха участие: Павел Павлович, Жана Желязкова, Гергана Русева и Анджела Родел. 

На корицата: Страница от съчинението „Ал-Китаб” на „бащата” на арабската граматическа наука Сибауейхи.

Броят е подготвен в рамките на проект № 80-10-182, финансиран на конкурсен принцип със средства от държавния бюджет, предоставени на СУ за научно-изследователска дейност.

ISSN: 2367-6256

Съдържание