Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Manas logo

Манас 2 (2015), 2.

Публикувано в 12.12.2015 https://manas.fcml.uni-sofia.bg/bg/senses-and-sensuousness/nonverbal-abhinaya-codes-fondation-performing-emotion

ISSN: 2367-6256

Дамянова, Румяна. Невербалните кодове на абхиная като фундамент за сценично изобразяване на емоции. – Във: Манас: Сетива и сетивност, Том 2, 2, 2015.

2015 / Том 2 / Брой 2 : Сетива и сетивност

Невербалните кодове на абхиная като фундамент за сценично изобразяване на емоции

Румяна Дамянова

Резюме

Текстът представя невербалните средства, използвани в различните аспекти на комплекса презентационни техники abhinaya като основни за изграждането и обективизацията на естетическата емоция, закодирана в драматургичния текст. От изворовите текстове Nāṭyaśāstra и Abhinayadarpaņa е известно, че abhinaya притежава четири аспекта или четири различни режима на комуникация със зрителя в зависимост от използваните сценични похвати, а видно от подробните класификации, представени в двата трактата, особено тази на Бхарата – покриваща всички аспекти на театралното изкуство, e, че преобладаващата част от експресивния инструментариум е невербална. Невербалният апарат на abhinaya е изключително интересен от изследователска гледна точка, тъй като се оказва, че именно той е най-важен от гледна точка на постигане на крайната цел на индийския тип спектакъл – успешно индуциране на целевата раса у зрителя и провокирането му към релевантен емфатичен отклик, като на практика оказва върху публиката сумарно много по-силно въздействие от вербалните послания. Настоящото изследване прави опит да обясни защо това е така, в търсене на паралели между ежедневния и сценичен комуникативни актове от гледна точка на невербалните средства за експресия и през призмата на съвременната наука за комуникацията и нейния психологически базис.

Основното съдържание на статията е на английски език