Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Manas logo

Манас 2 (2015), 1.

Публикувано в 01.07.2015 https://manas.fcml.uni-sofia.bg/bg/tradition-and-modernity-indian-culture/modernization-north-indian-classical-music-process-creation-and-perception

ISSN: 2367-6256

Влаева, Иванка. Осъвременяване на северноиндийската класическа музика – процесът на създаване и прецепция. – Във: Манас: Традиция и модерност в индийската култура, Том 2, 1, 2015.

2015 / Том 2 / Брой 1 : Традиция и модерност в индийската култура

Осъвременяване на северноиндийската класическа музика – процесът на създаване и прецепция

Иванка Влаева

Резюме

Модернизацията на северноиндийската класическа музика (хиндустани) е непрекъснат процес. Нейното въздействие може да бъде проследено на различните нива при създаването на музика през последното столетие. В настоящето изследване откроявам някои от най-важните елементи на музикалния комплект, при които нововъведенията са много ясно обособени и спомагат да бъдат осмислени съвременните характеристики на индийската традиционна инструментална музика. Тези елементи разкриват етапите на веригата: създаване – запазване – разпространение – възприятие. В настоящия анализ съм систематизирала някои от най-важните начини за модернизиране, онагледени с примери, почерпени от личния ми опит и от изследванията ми в тази област.

Основното съдържание на статията е на английски език