Manas. Studies into Asia and Africa.

Electronic Journal of the Centre for Eastern Languages and Cultures
Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Bulgarian Transcription of Antroponyms and Toponyms from Asian and African Languages

2018 / Volume 4 / Issue 1

Статиите, публикувани в настоящия брой 6 на списание „Манас“, са разработени въз основа на доклади, представени на кръгла маса на тема „Българска транскрипция на антропоними и топоними от азиатски и африкански езици“, проведена на 18.05.2018г. в Центъра за източни езици и култури към СУ „Св. Кл. Охридски“.

Първо възникна идеята един от броевете на списание „Манас“ за 2018г. да бъде посветен на т.нар. практическа транскрипция, или транскрипцията на антропоними и топоними за нуждите на превода, средствата за масова информация и комуникация, държавните институции и бизнеса. Тази идея бе приветствана с удивително единодушие от колегите от всички специалности в ЦИЕК. Оказа се, че всички срещаме редица проблеми в тази сфера, както в битието ни на преподаватели и преводачи, така и в битието ни на читатели и слушатели. Въпреки наличието на публикации по темата още от 70-те години на миналия век, до този момент няма разработени и популяризирани консенсусни правила. Затова решихме не просто да публикуваме отделни мнения по отделни проблеми, а да проведем кръгла маса, която да ни даде възможност за формулиране на всички проблеми, за идентифициране на общите такива, за дискутиране на възможните решения.

–––––––––––

Editor-in-Chief: Assoc. Prof. Dr. Galina Rausseva-Sokolova. Editor of the Issue: Assoc. Prof. Dr. Tsvetomira Pashova. Proof-reader: Valentina Todorova-Marinova.

The preparation and electronic publication of the volume was carried out within Project No. 80-10-109 / (2018), financed on a competitive basis from the state budget of the Republic of Bulgaria designated for scientific research at Sofia University St. Kliment Ohridski.

Publication date: 08.12.2018

ISSN: 2367-6256

      

Contents