Manas. Studies into Asia and Africa.

Electronic Journal of the Centre for Eastern Languages and Cultures
Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Cultures and Societies of South, East and Southeast Asia: Traditionalism, Dynamics and Globalization

2018 / Volume 4 / Issue 2

Народите и обществата от регионите Южна, Източна и Югоизточна Азия (ЮИЮА) представляват изключителен интерес от гледна точка на изследването и разбирането на развитието на човешката цивилизация. Тук,  около реките Инд и Ганг, както и около Хуанхъ и Яндзъ, възникват едни от най-ранните цивилизации в историята на човечеството. Цивилизации, които и в съвременната епоха не само продължават да съществуват, но и са източник на самобитна социокултурна динамика с разширяващ се ареал на културно въздействие и взаимодействия.

Изключителната социално-икономическа и – ще подчертаем, иновационно-технологическа динамика, която демонстрират страни като КНР, Индия, Япония, РКорея, Сингапур, Тайланд, СРВиетнам, Малайзия, Индонезия и т.н., превръщат Южна, Източна и Югоизточна Азия в най-бързо развиващата се в стопански и технико-технологически план зона на нашата планета Земя.

 

Editor-in-Chief: Assoc. Prof. Dr. Galina Rausseva-Sokolova. Editor of the Issue: Assoc. Prof. Dr. Antonia Tsankova. The editors were assisted by ....

The preparation and electronic publication of the volume was carried out within Project No. 80-10-109 / (2018), financed on a competitive basis from the state budget of the Republic of Bulgaria designated for scientific research at Sofia University St. Kliment Ohridski.

Publication date: 08.12.2018

ISSN: 2367-6256

Contents